16/09/2019 Вести 0

Републички секретаријат за јавне политике Владе Републике Србије одржаће четвородневне обуке за управљање системом јавних политика у Српско корејском информатичко приступном центру у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Циљ обука је оспособљавање полазника да користе информациони систем у току процеса планирања, праћења спровођења, координације и извештавања о спровођењу докумената јавних политика и средњорочних планова, у складу са обавезама утврђеним Законом о планском систему и пратећим уредбама.

Планирано је да на овим обукама буде обучено више од 120 руководилаца ужих унутрашњих јединица и државних службеника који раде на пословима планирања, анализе, координације и праћења примене јавних политика и средњорочног планирања како би се олакшало коришћење јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање.